הוראות תקנון זה יחולו על כל הקשר בין המשווק לבין מקבל המידע (יקרא להלן : המשתמש")  בין באמצעות קבלת מידע מאתר האינטרנט, שליחת דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פקסים, ווצאפ ו/או כל צורת תקשורת אחרת (להלן "הודעות").

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה  במשתמע.

מטרת תקנון זה להסדר יחסי שיווק בצורה הוגנת בין הצדדים ולמנוע מחלוקות לגבי המותר והאסור במסגרת הקשר בינהם.

שימוש באתר האינטרנט של המשווק ו/או בקשת מידע נוסף מן המשווק בהרשמה לרשימת מתעניינים מהווה הסכמה במעשה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

הצדדים מסכימים כי בקשת מידע נוסף ומילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של המשווק (להלן: "ההרשמה") מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים מהמשווק.

כמו כן מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת. לאור האמור המשווק יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.

הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, לא יהא המשווק חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי המשווק המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים, וציון מלוא המידע באתר האינטרנט של המשווק.

הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בדין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש היחידה מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה במייל או על ידי שליחת המסר "הסר" במקרה של הודעת טקסט.

שליחת הודעה במייל או בפקס למשווק לא תחשב להסרה כנדרש לפי התקנון.

הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, המשווק לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 1000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי למלוא הפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות לאחר שליחת בקשה להוצאתו מרשימת התפוצה היות וביכולתו לשלוח הודעה חוזרת ו/או פנייה בערוץ תקשורת נוסף, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 4000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר לאחר שבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

המשתמש מסיר כל אחריות מהמשווק לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהמשווק עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

המשתמש מתחייב לשפות את המשווק בגין כל נזקיו כולל שכ"ט עו"ד והפסד זמן עבודה, עקב כל תביעה שתוגש כנגדו תוך התנערות של המשתמש מההסכמות המחייבות בתקנון זה.

המשתמש מסיר מן המשווק כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן המשווק כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.

חובר ע"י עו"ד שי ארז – כל הזכויות שמורות