היגרנא תונורתיפ ןתמב החמתמ רישי קולדית
רלוסו טפנ תקפסא ,תודסומלו תיבה יקשימל
.הקסהו הרובחתל

קולדית תונחת המיקמו תמזוי רישי קולדית
.ץראה יבחרב


ירונת לש הגיצנו תקוושמ הניה רישי קולדית
.ןמסורפ תיבמ םידיינ םירונת ןכו ןידוג

תוינוכסח תוכרעמל תומייק תוכרעמ גורדיש
.תוליעיו

.םינשי םתאשכ םג םידבוע ונחנא
Email: tidluk5498485@gmail.com, 1533-6323270 .סקפ ,03-5498485 .לט ןורשה תמר ,70 ד.ת